ΑΝΗΣΥΧΟΙ ΧΑΙΔΑΡΙΩΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Επιβάλλεται ριζική στροφή στη διαχείριση των απορριμμάτωνΕπιβάλλεται ριζική στροφή στη διαχείριση των απορριμμάτων

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η πρόσφατη απόφαση του 6ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από προσφυγή της ΠΟΕ ΟΤΑ, με την οποία ζητείται η ανάκληση της 1/2011 απόφασης του 5ου τμήματος, που θεωρούσε ότι δεν υπήρχε κώλυμα στην υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ ΕΣΔΚΝΑ και αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, για τη δημοπράτηση των τεσσάρων μεγάλων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, προϋπολογισμού 365.000.000 ευρώ, που είχε υποβληθεί για το σχετικό έλεγχο.

Το προφανές είναι ότι ακυρώνεται μια συγκεκριμένη προσπάθεια εφαρμογής του περιφερειακού σχεδιασμού, ενώ, στη χειρότερη περίπτωση, μετατίθεται χρονικά και οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια επιχειρηθεί. Εκείνο, όμως, που έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία είναι η επισήμανση της απόφασης πως, «επιχειρείται ανεπίτρεπτη υποκατάσταση στην πραγματοποίηση των διαγωνισμών για την εκτέλεση των επίμαχων έργων, κατά καταστρατήγηση των διατάξεων περί αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)» και πως, «η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της 2527/2009 Υπουργική Απόφαση για τη δυνατότητα των ΦΟ.Δ.Σ.Α. να αναθέτουν και επιμέρους υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων και λοιπές υπηρεσίες λειτουργίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται εν στενή εννοία με τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι οποίες πρέπει να ανατίθενται με τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις διαγνωστικές διαδικασίες και δεν παρέχει τη δυνατότητα εκχώρησης νομοθετημένων αρμοδιοτήτων, όπως η αρμοδιότητα διενέργειας διαγωνισμών κατασκευής εγκαταστάσεων».

Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί κόλαφο στη συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης, μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, να εξακολουθεί να στερεί από την αιρετή περιφερειακή διοίκηση και το νέο διαβαθμιδικό όργανο (που, ταυτόχρονα, θα έχει και το ρόλο του νέου ΦοΔΣΑ) τις αρμοδιότητες για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. Ταυτόχρονα, είναι και μια έμπρακτη αποδοκιμασία της πρακτικής της πλειοψηφούσας παράταξης του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία είναι συνένοχη σε αυτό το παιχνίδι της απεμπόλησης των αρμοδιοτήτων της, ακόμη και μετά την εξάμηνη μεταβατική περίοδο (έληξε στις 30/6) και παρά τις διαβεβαιώσεις για το αντίθετο στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, στις 2/6. Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί να είναι μετέωρη η συγκρότηση των νέων ΦοΔΣΑ, αφού το σχετικό ΠΔ εξακολουθεί να βρίσκεται στα χαρτιά, αν και θα έπρεπε να έχει υπογραφεί εδώ και καιρό. Με λίγα λόγια, το σχέδιο της ανάθεσης των μεγάλων εργολαβιών, με διαδικασίες fast track, από την αποκεντρωμένη διοίκηση έχει, ήδη, ναυαγήσει.

Στη νέα κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάρχουν δύο ακόμη σοβαρά δεδομένα:
·        Το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού και της διαμόρφωσης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κάτι που έπρεπε να έχει γίνει και στον αρχικό σχεδιασμό του 2006. Σε συνθήκες αδιαφάνειας και έλλειψης ενημέρωσης για τα δεδομένα και τους στόχους, φυσικά. Πάλι από την αποκεντρωμένη διοίκηση, πάλι υποκαθιστώντας την αιρετή περιφερειακή διοίκηση και πάλι με την ένοχη σιωπή της τελευταίας.
·        Το γεγονός ότι έχει λήξει η “διαβούλευση” και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου – πλαισίου για τα απόβλητα, το οποίο θα ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την οδηγία 2008/98/ΕΚ για την ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέπεται η εκπόνηση εθνικού σχεδιασμού (ΕΣΔΑ) και ειδικών εθνικών σχεδιασμών (ΕΕΣΔΑ), στη βάση των ρυθμίσεων του νέου νόμου – πλαισίου, καθώς και ότι αυτοί λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των περιφερειακών σχεδιασμών (ΠΕΣΔΑ).

Με αυτά τα δεδομένα, στην κρίσιμη συγκυρία που διαμορφώνεται, αποκτούν πρωτεύουσα σημασία οι εξής επιδιώξεις:
·        Να κατοχυρωθεί η ουσία της ιεράρχησης στη διαχείριση των απορριμμάτων, με την ενσωμάτωση ρύθμισης, στο νέο νόμο – πλαίσιο, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, της κοινής λογικής και της υπάρχουσας ευρωπαϊκής εμπειρίας, που θα προβλέπει ότι: προκειμένου να περάσουμε σε ένα στάδιο διαχείρισης, έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που μας προσφέρουν τα προηγούμενα στάδια.
·        Η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού Αττικής πρέπει να ακολουθήσει τη ψήφιση του νόμου και την εκπόνηση του ΕΣΔΑ και των ΕΕΣΔΑ. Μέχρι τότε, “παγώνει” η εκτέλεση των νέων έργων του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού και δεν προκηρύσσονται νέα.
·        Η αιρετή περιφερειακή διοίκηση αναλαμβάνει την ευθύνη του σχεδιασμού της διαχείρισης, όπως προβλέπεται από το νόμο, ενώ συγκροτείται άμεσα και ο προβλεπόμενος διαβαθμιδικός σύνδεσμος, που θα έχει και τα καθήκοντα του ΦοΔΣΑ.
·        Η διαδικασία της αναθεώρησης του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού και η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περνά στην περιφέρεια, παραμένει ανοιχτή στην κοινωνία, ενσωματώνει τα διδάγματα των αντιδράσεων που υπήρξαν (Γραμματικό, Κερατέα, Φυλή) και εμπλέκει το σύνολο των δήμων της Αττικής, που οφείλουν να διατυπώσουν άποψη, αλλά και σχέδια διαχείρισης ανά δήμο.

Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η “Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων” θεωρεί αναγκαίο να υπογραμμίσει, για μια φορά ακόμη, την τεράστια σημασία που έχει η συγκρότηση ενός παναττικού μετώπου (πολιτών, τοπικών και θεματικών συλλογικοτήτων, δημοτικών και περιφερειακών σχημάτων κλπ.), που θα αποσκοπεί στη ριζική αναθεώρηση – ανατροπή του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού και στην υιοθέτηση ενός νέου, τέτοιου ώστε:
·        Στη λογική των υπερδιαστασιολογημένων κεντρικών φαραωνικών εγκαταστάσεων, τύπου Φυλής – Γραμματικού – Κερατέας, θα αντιπαρατάσσει την αρχή της εγγύτητας και την ιδέα της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης
·        Στην επιλογή της διατήρησης μεγάλων ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων, με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση – καύση (με τη συνακόλουθη περιβαλλοντική υποβάθμιση) , θα αντιπαραβάλλει τις βιώσιμες πρακτικές της συνεχούς μείωσης των απορριμμάτων, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση
·        Στην επιδίωξη της πλήρους ασυδοσίας των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και της εκτόξευσης του κόστους διαχείρισης, θα αντιτείνει την άμεση εμπλοκή των πολιτών, τον κοινωνικό έλεγχο, το δημόσιο χαρακτήρα και τις απλές μεθόδους χαμηλού κόστους για τον πολίτη.

18.07.2011


Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων
prosynat@gmail.com

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ "ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ"... ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΥΘΥΝΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ!

Οι εργασίες ανακατασκευής του Πεζόδρομου της Ιερού λόχου, συνεχίζονται μήνες τώρα.
Όλο αυτό το διάστημα τα δέντρα στον πεζόδρομο δεν ποτίζονται... 
αποτέλεσμα: πολλά να είναι ήδη ξερά και τα υπόλοιπα μισόξερα και είναι θέμα χρόνου, αν συνεχιστεί η κατάσταση, να ξεραθούν τελείως. Και φυσικά πρόκειται για μεγάλα δέντρα, πεύκα, ευκαλύπτους, κυπαρισσοειδή κ.λπ.
Κανένας από τους αρμόδιους-υπεύθυνους δεν ασχολήθηκε με την τύχη του πράσινου του πεζόδρομου, όσο θα εκτελούνται οι εργασίες ανακατασκευής, πράσινου που εμείς φυτέψαμε και εμείς φροντίζουμε μια εικοσαετία τώρα! 
Ή να υποθέσουμε ότι "λεφτά υπάρχουν" και θα φυτέψουμε άλλα, να βολευτούν προμηθευτές και ημέτεροι;
Οι κάτοικοι έχουν "καταντήσει" γραφικοί, οι καβγάδες με τους εργαζόμενους στον πεζόδρομο, καθημερινοί:

-εχτές έπλενες το μηχανάκι σου με το λάστιχο, λίγο νεράκι στο ταλαίπωρο το δεντράκι δεν μπορούσες να ρίξεις;
-δεν είναι δική μας ευθύνη κύριε, να ποτίζουμε τα δέντρα, να μιλήσετε με το μηχανικό του έργου...

Ευθύνες;;;
Η ανάδοχος εταιρία... ο μηχανικός του έργου... η υπηρεσία καθαριότητας-πρασίνου (ο αντιδήμαρχος κατοικεί μια ανάσα από τον πεζόδρομο)... κανένας δεν έχει ευθύνη για την προστασία και τη φριντίδα του πράσινου, κατά τη διάρκεια των έργων;
Έλεος!!! μια υδροφόρα στείλτε! να ποτίσει ή αλλιώς να βγούμε με τα ποτιστήρια...
Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

ΘΑ ΤΑ ΦΑΑΑΤΕ! Hail... Μέρκελ!

Μετά την ανάκληση προϊόντων των καταστημάτων Lidl, λόγω E-coli από τον ΕΦΕΤ, η "υπέροχη" κυβέρνηση μας, ανάγκασε σε παραίτηση τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, γιατί τόλμησε να ανακαλύψει κολοβακτηρίδια σε προϊόντα του γερμανικού LIDL και να τα δεσμέυσει, (δείτε εδώ ολόκληρο το άρθρο). Και τον αντικατέτησε με τον Γ. Μίχα (πρώην νομάρχη Πειραία και υποψήφιο στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με το κυβερνών κόμμα για τη Δημαρχία του πρώτου λιμανιού της χώρας), δείτε εδώ.

Ανάκληση Προϊόντων LIDL από τον ΕΦΕΤ
"Η μοναδική διέξοδος από τα διατροφικά σκάνδαλα είναι ο προσανατολισμός μας στις τοπικές αγορές και η άμεση επαφή καταναλωτή παραγωγού. Ο ενεργός καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τον παραγωγό και να έχει πλήρη εικόνα του. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, που περιέχουν εκτός από τοξικά συντηρητικά και πολλά χημικά γευστικά, ώστε ν’ αρέσουν, είναι επικίνδυνα από πολλές πλευρές για την ανθρώπινη υγεία. Τα χημικά δημιουργούν παράλληλα και ανθεκτικά λιμώδη μικρόβια επικίνδυνα για τον άνθρωπο. 
Θέλεις σουτζουκάκια γερμανικά και φτηνά; Τότε φάε Ε-coli!"
(http://www.biozo.gr")

Από το Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ διαβάζουμε:
e-coli
 e-coli


  
Ο Ε.Φ.Ε.Τ., και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπίστωσε τη διακίνηση α) κατεψυγμένου προϊόντος κιμά από βοδινό κρέας, β) κατεψυγμένα πικάντικα σουτζουκάκια από βοδινό κρέας, προέλευσης Γερμανίας, στα οποία ανιχνεύθηκε το παθογόνο βακτήριο Escherichia coli O157

A. Πρόκειται για κατεψυγμένο προϊόν κιμά από βοδινό κρέας (κάτωθι φωτογραφία), σε κλειστή συσκευασία των 500 g (2 Χ 250 g), με την εμπορική επωνυμία «Marvest», που διακινήθηκε από τη γερμανική επιχείρηση «Griechenland Rind, Vion Hilden GmbH» (Westring 21, D-40721, Hilden) στην ελληνική εταιρεία «LIDL Hellas & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το εν λόγω προϊόν έχει αριθμό παρτίδας L91185010  και ημερομηνία λήξης 6-11-2011.

Β. Πρόκειται για κατεψυγμένα πικάντικα σουτζουκάκια από βοδινό κρέας (κάτωθι φωτογραφία), σε κλειστή συσκευασία των 1000 g, με την εμπορική επωνυμία «Marvest», που διακινήθηκε από τη γερμανική επιχείρηση «Vion Convenience GmbH» (Postfach 1269 21, D-31502, Wunstorf) στην ελληνική εταιρεία «LIDL Hellas & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το εν λόγω προϊόν έχει αριθμό παρτίδας L1 102 BT και ημερομηνία λήξης 8-11-2011.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου των παραπάνω προϊόντων από την ελληνική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Αθήνα 1 Ιουλίου 2011

Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΦΕΤ

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ!


Μας τελείωσε (και εμάς τελείωσε) το μοντέλο "πόλη για το αυτοκίνητο".
Οι πόλεις μας εξαπλώνονται για να χωρέσει το αυτοκίνητο.
Θέλουμε άλλες πόλεις.
Ας κάνουμε ότι μπορούμε για να αλλάξουμε τις πόλεις μας, ας αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Ας αρχίσουμε από κάπου, οι προτάσεις όλων αναγκαίες!
Και ξεκινώντας, προσεγγίζουμε το φαινόμενο αντικοινωνική στάθμευση.
Στάθμευση πάνω σε διαβάσεις πεζών, ράμπες ΑΜΕΑ, πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια. 
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ!
ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ! 
ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΡΑ...
Τα δικαιώματα των πεζών και των ανθρώπων με περιορισμένη κινητικότητα, καταπατούνται από όλους μας, είτε με τις ενέργειες μας είτε με την αδιαφορία μας.
Πάνω από δύο χρόνια τώρα, οι "πάνθηρες των δρόμων", "δείχνουν την έμπρακτη αντίθεσή τους στην παράνομη και αγενή στάθμευση που μαστίζει τη χώρα και τον πολιτισμό μας".
Πολλοί γνωρίζουμε τα αυτοκόλλητα "είμαι γάιδαρος παρκάρω όπου γουστάρω", μια από τις πολλές δράσεις και καμπάνιες των πάνθηρων. (περισσότερα για τη δράση τους στην επίσημη ιστοσελίδα τους εδώ).
Τα αυτοκόλλητα των πάνθηρων καθώς και άλλα έντυπα για την κατάληψη του δημόσιου χώρου μπορείτε να προμηθευτείτε μέσω της ιστοσελίδας τους ή σε διάφορα μέρη της Αθήνας.

Ξεκινώντας λοιπόν ν' αλλάζουμε τις πόλεις μας, υπερασπιζόμαστε την... "πόλη των πεζών", μπορούμε αργότερα να συνεχίσουμε με την... "πόλη των ποδηλάτων" και αργότερα ...
Και επειδή "πενία τέχνας κατεργάζεται" ...

Κλικάρετε στην εικόνα για να την κατεβάσετε ή κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε αρχείο pdf, το μέγεθος είναι ακριβώς Α4. Στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε σε αυτοκόλλητο χαρτί Α4 και να κόψετε τα αυτοκόλλητα... απλό.


Οι οδηγίες παρακάτω είναι από το επίσημο site των πάνθηρων.

Οδηγίες προς αυτοκολλητές και αυτοκολλήτριες

Επειδή ο "υπερβολικός ζήλος" στη χρήση των αυτοκόλλητων μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες: κολλάμε μόνο στα αυτοκίνητα που είναι προκλητικά παρκαρισμένα. Σ' αυτά που βρίσκονται πάνω σε ράμπες και πάνω στις διαβάσεις, αφήνοντας λιγότερο από 1,20m (δυόμιση πλάκες πεζοδρομίου) για τη διέλευση των πεζών. Σ' αυτά που βρίσκονται πάνω σε πεζοδρόμιο αφήνοντας και πάλι λιγότερο από 1,20.
"Ξεπερνάμε" αυτόν που έκανε προσπάθεια να αφήσει χώρο για τους πεζούς.
Κολλάμε μόνο σε πεζοδρόμια τα οποία θα ήταν προσπελάσιμα αν δεν υπήρχαν τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Δεν έχει νόημα να κολλήσουμε σε κάποιον που ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, το οποίο μετά από 5 μέτρα είναι έτσι κι αλλιώς κλεισμένο από μια περίφραξη ή ένα οικοδομικό έργο σε εξέλιξη. Γενικά "τιμωρούμε" την αδιαφορία προς τους πεζούς και όχι την ανυπακοή στα σήματα στάθμευσης. Κολλάμε στα παρκαρισμένα σε πεζοδρόμους και πλατείες.

Κολλάμε μόνο στα τζάμια. Δεν κολλάμε σε σημεία όπου η αφαίρεση του αυτοκόλλητου μπορεί να καταστρέψει τη βαφή. Προσέχουμε ώστε να μην προκαλούμε ζημίες. Ο παραβάτης δεν είναι εχθρός, είναι απλά απερίσκεπτος.


Σε ποιο τζάμι πρέπει να κολλήσουμε; Εκεί όπου το αυτοκόλλητο θα είναι εμφανέστερο για τους διερχόμενους. Ακόμα και στο μπροστινό παρμπρίζ, ακόμα κι αν ενοχλεί την ορατότητα του οδηγού. Για να το ξεκολλήσει, ας ξοδέψει λίγο από τον χρόνο που “κέρδισε” παρκάροντας παράνομα αντί να ψάξει μια καλύτερη θέση. Αν ο γάιδαρος έχει και μεγάλα αυτιά (είναι δηλ. πολύ προκλητικά παράνομος) κολλήστε του και περισσότερα από ένα αυτοκόλλητο.

Το κόλλημα πρέπει να γίνεται σε καθαρό τζάμι. Αν υπάρχει σκόνη ξεκολλάει πανεύκολα. Άρα απαραίτητο εργαλείο του αυτοκολλητή είναι ένα χαρτομάντηλο, ή το ίδιο το υπόλοιπο του αυτοκόλλητου. Εάν το τζάμι είναι βρεγμένο (σε αυτοκόλληση υπό βροχή), απλά αφαιρούμε το πολύ νερό και κολλάμε. Το αυτοκόλλητο θα κολλήσει μια χαρά. Δεν πετάμε το προστατευτικό χαρτί που απομένει στο έδαφος. Οι Πάνθηρες είναι ενσυνείδητοι πολίτες.

Αποφεύγουμε την αντιπαράθεση με τον παραβάτη οδηγό. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι παραβάτες δεν αντιδρούν -καθότι έχουν τη φωλιά τους λερωμένη- ωστόσο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση του θερμοκέφαλου που θα χειροδικήσει. Αν εμπλακούμε σε αντιπαράθεση εξηγούμε ευγενικά ότι και οι πεζοί έχουν δικαιώματα.
 
Για περισσότερα επισκεφθείτε τους http://streetpanthers.gr

Οι streetpanthers είναι μια ομάδα εικοσιδύο ανθρώπων που ξεκίνησαν την κίνηση, είναι οι δέκα εθελοντές που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα, είναι οι δώδεκα χιλιάδες φίλοι που πήραν αυτοκόλλητα και ενίσχυσαν οικονομικά την οργάνωση, είναι οι πολλοί περισσότεροι που τα χρησιμοποιούν σε όλη την Ελλάδα, δείχνοντας την έμπρακτη αντίθεσή τους στην παράνομη και αγενή στάθμευση που μαστίζει τη χώρα και τον πολιτισμό μας.

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ "ΚΑΤΕΡΙΝΑ", Η ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΕΝΟΣ "ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ" ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ...


Ο Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος «Κατερίνα», έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος, ως προς τη χρήση του, σύμφωνα με το ΦΕΚ 648Δ/ 25-7-1997.
Για συνεχόμενη χρονιά φέτος, βλέπουμε την απαξίωση του θερινού κινηματογράφου μας, μέχρι σήμερα, 10 Ιουλίου, δεν έχει λειτουργήσει ακόμη και δεν γνωρίζουμε φυσικά, πότε και αν θα λειτουργήσει. Δείτε εδώ πρόσφατο άρθρο του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.
Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν οικονομικές διαφορές, μεταξύ του ιδιώτη μισθωτή της "Κατερίνας" και του Δήμου Χαιδαρίου. Η υπόθεση έχει πάρει τη δικαστική οδό και ο Δήμος Χαιδαρίου αξιώνει ακόμα και την έξωση του μισθωτή.
Αποτέλεσμα όλων αυτών: ένας ακόμα Δημόσιος Χώρος τελεί υπό ομηρία και παραμένει κλειδωμένος.

Ένας ακόμα Δημόσιος Χώρος παραμελημμένος και παροπλισμένος, όταν η Κινηματογραφική Λέσχη Χαϊδαρίου είναι ενεργή και... χρησιμοποιεί για τις προβολές της την «αίθουσα» του bar Cutty Sark.
Δεν θα μπορούσε η Κινηματογραφική Λέσχη να αυτοδιαχειριστεί το χώρο μαζί με άλλες συλλογικότητες της πόλης και ενεργούς πολίτες, προκειμένου δωθεί ζωή, ξανά, στην «Κατερίνα»; να ξαναγίνει ένας κοινωνικός, πολιτιστικός χώρος;
Ένας χώρος πολυλειτουργικός, που δεν θα περιορίζεται μόνο σε κινηματογραφικές προβολές, ένας χώρος ζωντανός, και ανοιχτός σε όλους μας.
Παραδείγματα υπάρχουν, η Κινηματογραφική Λέσχη της Ελευσίνας διαχειρίζεται τον θερινό κινηματογράφο του Δήμου.
Στο παρελθόν στο "Σινέ Κατερίνα" έχουν γίνει ποικίλες εκδηλώσεις, αποδεικνύοντας την δυνατότητα του χώρου να να υποστηρίξει ένα χαρακτήρα πολυλειτουργικό. Ας θυμηθούμε...

2009, "Ορχήστρα Νέων", Κονσέρτο 

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ!
ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ! 
ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΡΑ...

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ "ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ", ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, Ο ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ... ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ!

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

το "ΜΠΛΟΚ 15" εκπέμπει S.O.S...

ΛΑΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ...
Ακόμα δε το έχουμε καταλάβει... και δυστυχώς το πληρώνουμε, και μεις, και τα "χνάρια" μας και θα το πληρώσουν και τα παιδιά μας.
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί Δημόσια έκκληση για τη σωτηρία του μνημείου, προς τον υπουργό Πολιτισμού, ο Χάγκεν Φλάισερ είναι καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημόσια έκκληση για τη σωτηρία του κτιρίου-συμβόλου του Χαϊδαρίου στο ομώνυμο στρατόπεδο

Γράφει ο Χάγκεν Φλάισερ

Κατά την επίσκεψή μας με μία 25μελή ομάδα φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 10 Ιουνίου 2011, διαπιστώσαμε πως το Μπλοκ 15 έχει αφεθεί στην τύχη του και κυριολεκτικά καταρρέει.
Μάλιστα, ψηλά στην τοιχοποιία του έχει ριζώσει βαθιά όχι η εμβληματική παπαρούνα αλλά μια φουντωτή συκιά, προκαλώντας σοβαρό ρήγμα στον τοίχο του δευτέρου ορόφου που ήδη βρίσκεται σε στάδιο προϊούσας κονιορτοποίησης. Αν δεν αφαιρεθεί το δένδρο, με τις επακόλουθες απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, θα συνεχιστεί γρήγορα η καταστροφή του ιστορικού μνημείου.
Οι (ευγενικοί και πρόθυμοι) αρμόδιοι, ανάμεσά τους και ο νέος διοικητής του στρατοπέδου, σε ερώτησή μας απάντησαν πως αδυνατούν να επέμβουν καθώς το ιστορικό κτίριο βρίσκεται στη δικαιοδοσία άλλου υπουργείου. Κατά συνέπεια, απευθύνουμε δημόσια έκκληση προς τον υπουργό Πολιτισμού Πέτρο Γερουλάνο να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διάσωση του ανεκτίμητου μνημείου της νεώτερης Ιστορίας μας, προτού υποστεί και αυτό τη μοίρα τόσων άλλων τόπων μνήμης της Κατοχής που χάθηκαν με τον έναν ή άλλο τρόπο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε το άντρο των SS στην οδό Μέρλιν που ξεθεμελιώθηκε για να «αξιοποιηθεί» ως πολυκατάστημα ομορφιάς, ή το παραμελημένο και εγκαταλειμμένο στρατόπεδο Παύλου Μελά λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο κατά τη θητεία της προηγούμενης κυβέρνησης παραλίγο να είχε μετατραπεί σε χώρο συγκέντρωσης οικονομικών μεταναστών…

Κάντε κλικ παρακάτω, διαβάστε περισσότερα για το "Μπλοκ 15", που... όλοι θυμόμαστε... είναι και το σύμβολο της Πόλης του Χαϊδαρίου!
... και ολόκληρο το άρθρο στα Νέα εδώ